Sơ đồ Monitor LCD:
# Tên phần mềm Ngày cập nhật Phí (VNĐ)
Phần mền đang cập nhật