Giáo trình Download tài liệu Hướng dẫn nạp tiền Học miễn phí Đăng nhập Đăng ký Diễn đàn
Tìm kiếm theo tên phần mềm
24/11/2017 08:56
Main MSI MS-7255V21.rar
   Ngày cập:            22/06/2014 14:29
   Phí tải về:            500 VNĐ
   Tên tệp tải về:     Main MSI MS-7255V21.rar
Main MSI MS-7204.rar
   Ngày cập:            22/06/2014 14:29
   Phí tải về:            500 VNĐ
   Tên tệp tải về:     Main MSI MS-7204.rar
Main MSI MS-7143-2B.rar
   Ngày cập:            22/06/2014 14:28
   Phí tải về:            500 VNĐ
   Tên tệp tải về:     Main MSI MS-7143-2B.rar
Main MSI MS-7140.rar
   Ngày cập:            22/06/2014 14:28
   Phí tải về:            500 VNĐ
   Tên tệp tải về:     Main MSI MS-7140.rar
Main MSI MS-7131.rar
   Ngày cập:            22/06/2014 14:27
   Phí tải về:            500 VNĐ
   Tên tệp tải về:     Main MSI MS-7131.rar
Main MSI MS-7058.rar
   Ngày cập:            22/06/2014 14:27
   Phí tải về:            500 VNĐ
   Tên tệp tải về:     Main MSI MS-7058.rar
Main MSI MS-7036.rar
   Ngày cập:            22/06/2014 14:26
   Phí tải về:            500 VNĐ
   Tên tệp tải về:     Main MSI MS-7036.rar
Main MSI MS-6501.rar
   Ngày cập:            22/06/2014 14:20
   Phí tải về:            500 VNĐ
   Tên tệp tải về:     Main MSI MS-6501.rar
Main MSI MS-7066.rar
   Ngày cập:            22/06/2014 14:20
   Phí tải về:            500 VNĐ
   Tên tệp tải về:     Main MSI MS-7066.rar
Main Gigabyte GA-G41MT-S2P.rar
   Ngày cập:            22/06/2014 14:12
   Phí tải về:            500 VNĐ
   Tên tệp tải về:     Main Gigabyte GA-G41MT-S2P.rar
Main ESS 945PL-A.rar
   Ngày cập:            22/06/2014 14:07
   Phí tải về:            500 VNĐ
   Tên tệp tải về:     Main ESS 945PL-A.rar
Main ESC A33G.rar
   Ngày cập:            22/06/2014 14:07
   Phí tải về:            500 VNĐ
   Tên tệp tải về:     Main ESC A33G.rar
Main ECS_945GCT-M.rar
   Ngày cập:            22/06/2014 14:06
   Phí tải về:            500 VNĐ
   Tên tệp tải về:     Main ECS_945GCT-M.rar
Main ECS 945GCT-M.rar
   Ngày cập:            22/06/2014 14:06
   Phí tải về:            500 VNĐ
   Tên tệp tải về:     Main ECS 945GCT-M.rar
Main ECS -C51PVGM-M.rar
   Ngày cập:            22/06/2014 14:05
   Phí tải về:            500 VNĐ
   Tên tệp tải về:     Main ECS -C51PVGM-M.rar
Main ECS -C51M940.rar
   Ngày cập:            22/06/2014 14:05
   Phí tải về:            500 VNĐ
   Tên tệp tải về:     Main ECS -C51M940.rar
Main Foxconn G31M09.rar
   Ngày cập:            22/06/2014 13:55
   Phí tải về:            500 VNĐ
   Tên tệp tải về:     Main Foxconn G31M09.rar
Main Foxconn 945U01-PC.rar
   Ngày cập:            22/06/2014 13:55
   Phí tải về:            500 VNĐ
   Tên tệp tải về:     Main Foxconn 945U01-PC.rar
Main Foxconn 945P01-PC.rar
   Ngày cập:            22/06/2014 13:55
   Phí tải về:            500 VNĐ
   Tên tệp tải về:     Main Foxconn 945P01-PC.rar
Main Foxconn 915A01.rar
   Ngày cập:            22/06/2014 13:54
   Phí tải về:            500 VNĐ
   Tên tệp tải về:     Main Foxconn 915A01.rar
Main Foxconn 865a05-PC.rar
   Ngày cập:            22/06/2014 13:53
   Phí tải về:            500 VNĐ
   Tên tệp tải về:     Main Foxconn 865a05-PC.rar
Main Gigabyte_GA-965P-S3.rar
   Ngày cập:            22/06/2014 12:39
   Phí tải về:            500 VNĐ
   Tên tệp tải về:     Main Gigabyte_GA-965P-S3.rar
Main Gigabyte MA770-DS3.rar
   Ngày cập:            22/06/2014 12:39
   Phí tải về:            500 VNĐ
   Tên tệp tải về:     Main Gigabyte MA770-DS3.rar
Main Gigabyte GA-TG965MP-RH.rar
   Ngày cập:            22/06/2014 12:38
   Phí tải về:            500 VNĐ
   Tên tệp tải về:     Main Gigabyte GA-TG965MP-RH.rar
Main Gigabyte GA-G33M-DS2R.rar
   Ngày cập:            22/06/2014 12:37
   Phí tải về:            500 VNĐ
   Tên tệp tải về:     Main Gigabyte GA-G33M-DS2R.rar
Main Gigabyte GA-G31M-S2L.rar
   Ngày cập:            22/06/2014 12:37
   Phí tải về:            500 VNĐ
   Tên tệp tải về:     Main Gigabyte GA-G31M-S2L.rar
Main Gigabyte GA-G31M-S2C.rar
   Ngày cập:            22/06/2014 12:36
   Phí tải về:            500 VNĐ
   Tên tệp tải về:     Main Gigabyte GA-G31M-S2C.rar
Main Gigabyte GA-G31M-ES2L.rar
   Ngày cập:            22/06/2014 12:35
   Phí tải về:            500 VNĐ
   Tên tệp tải về:     Main Gigabyte GA-G31M-ES2L.rar
Main Gigabyte GA-G31M-ES2C.rar
   Ngày cập:            22/06/2014 12:34
   Phí tải về:            500 VNĐ
   Tên tệp tải về:     Main Gigabyte GA-G31M-ES2C.rar
Main Gigabyte GA-G31-S3L.rar
   Ngày cập:            22/06/2014 12:34
   Phí tải về:            500 VNĐ
   Tên tệp tải về:     Main Gigabyte GA-G31-S3L.rar
Main Gigabyte GA-EP31-DS3L.rar
   Ngày cập:            22/06/2014 12:33
   Phí tải về:            500 VNĐ
   Tên tệp tải về:     Main Gigabyte GA-EP31-DS3L.rar
Main Gigabyte GA-EG31M-S2.rar
   Ngày cập:            22/06/2014 12:32
   Phí tải về:            500 VNĐ
   Tên tệp tải về:     Main Gigabyte GA-EG31M-S2.rar
Main Gigabyte GA-965P.rar
   Ngày cập:            22/06/2014 12:32
   Phí tải về:            500 VNĐ
   Tên tệp tải về:     Main Gigabyte GA-965P.rar
Main Gigabyte GA-965P-DS4.rar
   Ngày cập:            22/06/2014 12:31
   Phí tải về:            500 VNĐ
   Tên tệp tải về:     Main Gigabyte GA-965P-DS4.rar
Main Gigabyte GA-965P-DS3P-V2.0B.rar
   Ngày cập:            22/06/2014 12:30
   Phí tải về:            500 VNĐ
   Tên tệp tải về:     Main Gigabyte GA-965P-DS3P-V2.0B.rar
Main Gigabyte GA-965GM-S2.rar
   Ngày cập:            22/06/2014 11:58
   Phí tải về:            500 VNĐ
   Tên tệp tải về:     Main Gigabyte GA-965GM-S2.rar
Main Gigabyte GA-8I945GMH-RH.rar
   Ngày cập:            22/06/2014 11:58
   Phí tải về:            500 VNĐ
   Tên tệp tải về:     Main Gigabyte GA-8I945GMH-RH.rar
Main Gigabyte GA-8I945GMF.rar
   Ngày cập:            22/06/2014 11:57
   Phí tải về:            500 VNĐ
   Tên tệp tải về:     Main Gigabyte GA-8I945GMF.rar
Main Gigabyte GA-8I945GME.rar
   Ngày cập:            22/06/2014 08:23
   Phí tải về:            500 VNĐ
   Tên tệp tải về:     Main Gigabyte GA-8I945GME.rar
Main Gigabyte GA-8I945GMBX.rar
   Ngày cập:            22/06/2014 08:22
   Phí tải về:            500 VNĐ
   Tên tệp tải về:     Main Gigabyte GA-8I945GMBX.rar
Main Gigabyte GA-8I945EF-RH.rar
   Ngày cập:            22/06/2014 08:21
   Phí tải về:            500 VNĐ
   Tên tệp tải về:     Main Gigabyte GA-8I945EF-RH.rar
Main Gigabyte GA-8i945AEF-AE.rar
   Ngày cập:            22/06/2014 08:20
   Phí tải về:            500 VNĐ
   Tên tệp tải về:     Main Gigabyte GA-8i945AEF-AE.rar
Main Gigabyte GA-8i945AEF-AE.rar
   Ngày cập:            22/06/2014 08:19
   Phí tải về:            500 VNĐ
   Tên tệp tải về:     Main Gigabyte GA-8i945AEF-AE.rar
Main Gigabyte 945GCM-S2.rar
   Ngày cập:            22/06/2014 08:18
   Phí tải về:            500 VNĐ
   Tên tệp tải về:     Main Gigabyte 945GCM-S2.rar
Main Gigabyte 8I945AE-AE.rar
   Ngày cập:            22/06/2014 08:04
   Phí tải về:            500 VNĐ
   Tên tệp tải về:     Main Gigabyte 8I945AE-AE.rar
Main Gigabyte 8I845GE775-G.rar
   Ngày cập:            22/06/2014 08:03
   Phí tải về:            500 VNĐ
   Tên tệp tải về:     Main Gigabyte 8I845GE775-G.rar
Main Gigabyt GA-8I945G.rar
   Ngày cập:            22/06/2014 08:02
   Phí tải về:            500 VNĐ
   Tên tệp tải về:     Main Gigabyt GA-8I945G.rar
Sơ đồmáy iPHONE 5S.rar
   Ngày cập:            22/06/2014 00:36
   Phí tải về:            1000 VNĐ
   Tên tệp tải về:     iPHONE 5S.rar
Sơ đồ máy iPHONE 5.rar
   Ngày cập:            22/06/2014 00:35
   Phí tải về:            1000 VNĐ
   Tên tệp tải về:     iPHONE 5.rar
Sơ đồ máy iPHONE 4S.rar
   Ngày cập:            22/06/2014 00:34
   Phí tải về:            1000 VNĐ
   Tên tệp tải về:     iPHONE 4S.rar
Sơ đồ máy iPHONE 4.rar
   Ngày cập:            22/06/2014 00:33
   Phí tải về:            1000 VNĐ
   Tên tệp tải về:     iPHONE 4.rar
Sơ đồ máy iPHONE 3GS.rar
   Ngày cập:            22/06/2014 00:32
   Phí tải về:            1000 VNĐ
   Tên tệp tải về:     iPHONE 3GS.rar
Sơ đồ máy iPHONE 3G.rar
   Ngày cập:            22/06/2014 00:31
   Phí tải về:            1000 VNĐ
   Tên tệp tải về:     iPHONE 3G.rar
SMSUNG GALAXY S4 MINI (GT-I9192).rar
   Ngày cập:            22/06/2014 00:26
   Phí tải về:            1000 VNĐ
   Tên tệp tải về:     SMSUNG GALAXY S4 MINI (GT-I9192).rar
SAMSUNG SGH-F480i.rar
   Ngày cập:            22/06/2014 00:24
   Phí tải về:            1000 VNĐ
   Tên tệp tải về:     SAMSUNG SGH-F480i.rar
SAMSUNG SGH-F480.rar
   Ngày cập:            22/06/2014 00:23
   Phí tải về:            1000 VNĐ
   Tên tệp tải về:     SAMSUNG SGH-F480.rar
SAMSUNG GALAXY WIN (I8552).rar
   Ngày cập:            22/06/2014 00:22
   Phí tải về:            1000 VNĐ
   Tên tệp tải về:     SAMSUNG GALAXY WIN (I8552).rar
SAMSUNG GALAXY TAB2 (GT-P5110).rar
   Ngày cập:            22/06/2014 00:22
   Phí tải về:            1000 VNĐ
   Tên tệp tải về:     SAMSUNG GALAXY TAB2 (GT-P5110).rar
SAMSUNG GALAXY S4 (GT-I9505).rar
   Ngày cập:            22/06/2014 00:21
   Phí tải về:            1000 VNĐ
   Tên tệp tải về:     SAMSUNG GALAXY S4 (GT-I9505).rar
SAMSUNG GALAXY S3 MINI (GT-I8190)
   Ngày cập:            22/06/2014 00:20
   Phí tải về:            1000 VNĐ
   Tên tệp tải về:     SAMSUNG GALAXY S3 MINI (GT-I8190).rar
SAMSUNG GALAXY S3 LTE(GT-I9305)
   Ngày cập:            22/06/2014 00:20
   Phí tải về:            1000 VNĐ
   Tên tệp tải về:     SAMSUNG GALAXY S3 LTE(GT-I9305).rar
SAMSUNG GALAXY S3 (GT-I9300)
   Ngày cập:            22/06/2014 00:19
   Phí tải về:            1000 VNĐ
   Tên tệp tải về:     SAMSUNG GALAXY S3 (GT-I9300).rar
SAMSUNG GALAXY S2 (GT-I9100).rar
   Ngày cập:            22/06/2014 00:18
   Phí tải về:            1000 VNĐ
   Tên tệp tải về:     SAMSUNG GALAXY S2 (GT-I9100).rar
SAMSUNG GALAXY S2 (GT- I9105)
   Ngày cập:            22/06/2014 00:18
   Phí tải về:            1000 VNĐ
   Tên tệp tải về:     SAMSUNG GALAXY S2 (GT- I9105).rar
SAMSUNG GALAXY S (GT-I9000)
   Ngày cập:            22/06/2014 00:17
   Phí tải về:            1000 VNĐ
   Tên tệp tải về:     SAMSUNG GALAXY S (GT-I9000).rar
SAMSUNG GALAXY PREMIER (GT-I9260).rar
   Ngày cập:            22/06/2014 00:16
   Phí tải về:            1000 VNĐ
   Tên tệp tải về:     SAMSUNG GALAXY PREMIER (GT-I9260).rar
SAMSUNG GALAXY NOTE 8.0 WIFI (GT-N5110)
   Ngày cập:            22/06/2014 00:15
   Phí tải về:            1000 VNĐ
   Tên tệp tải về:     SAMSUNG GALAXY NOTE 8.0 WIFI (GT-N5110).rar
SAMSUNG GALAXY NOTE 8.0 (GT-N5100)
   Ngày cập:            22/06/2014 00:14
   Phí tải về:            1000 VNĐ
   Tên tệp tải về:     SAMSUNG GALAXY NOTE 8.0 (GT-N5100).rar
Giáo trình phần cứng Máy tính

Lưu ý - Không sử dụng các chương trình hỗ trợ Download
Nếu bạn sử dụng thì tệp Download sẽ bị lỗi

   Ngày cập:            02/03/2010 02:11
   Phí tải về:            10000 VNĐ
   Tên tệp tải về:     GiaoTrinhPhanCung.rar
Giáo trình phần cứng Điện thoại di động

Các bạn lưu ý:
- Không sử dụng các chương trình hỗ trợ Download để tải phần mềm từ trang này về.
- Nếu bạn sử dụng các chương trình hỗ trợ Download thì file tải về sẽ bị lỗi.

   Ngày cập:            02/03/2010 01:55
   Phí tải về:            10000 VNĐ
   Tên tệp tải về:     Phancungdienthoai.rar
Giáo trình Monitor CRT
   Ngày cập:            15/05/2009 04:38
   Phí tải về:            10000 VNĐ
   Tên tệp tải về:     MonitorCRT.rar
Giáo trình Ti vi mầu CRT
   Ngày cập:            15/05/2009 04:36
   Phí tải về:            10000 VNĐ
   Tên tệp tải về:     Tivimau.rar
Giáo trình Điện tử cơ bản
   Ngày cập:            15/05/2009 04:34
   Phí tải về:            10000 VNĐ
   Tên tệp tải về:     DienTuCoBan.rar
Sơ đồ Mainboard_Intel_Model-915GAV.rar
   Ngày cập:            31/10/2008 11:40
   Phí tải về:            1000 VNĐ
   Tên tệp tải về:     Mainboard_Intel_Model-915GAV.rar
Sơ đồ Mainboard_Intel_Model-430HX.rar
   Ngày cập:            31/10/2008 11:35
   Phí tải về:            1000 VNĐ
   Tên tệp tải về:     Mainboard_Intel_Model-430HX.rar
Phần mềm phục hồi dữ liệu cho phân vùng FAT

Phần mềm này cho phép bạn khôi phục dữ liệu trong môi trường Windows các phân vùng FAT mà khách hàng đã xoá hoặc đã Format nhưng chưa copy đè dữ liệu khác vào, đây là phần mềm dễ sử dụng, có tính ứng dụng cao. Phần hướng dẫn sử dụng chi tiết có trong giáo trình PHẦN CỨNG MÁY TÍNH

Xem hướng dẫn ở đây - Click Here

   Ngày cập:            09/10/2008 10:56
   Phí tải về:            1000 VNĐ
   Tên tệp tải về:     GetDataBack_FAT.rar
Phần mềm phục hồi dữ liệu cho phân vùng NTFS

Phần mềm này cho phép bạn khôi phục dữ liệu trong môi trường Windows các phân vùng NTFS mà khách hàng đã xoá hoặc đã Format nhưng chưa copy đè dữ liệu khác vào, đây là phần mềm dễ sử dụng, có tính ứng dụng cao. Phần hướng dẫn sử dụng chi tiết có trong giáo trình PHẦN CỨNG MÁY TÍNH

Xem hướng dẫn ở đây - Click Here

   Ngày cập:            09/10/2008 10:54
   Phí tải về:            1000 VNĐ
   Tên tệp tải về:     GetDataBack_NTFS.rar
3 file tạo đĩa Ghost cho nhiều Mainboard

Xem hướng dẫn ở đây - Click Here

 

   Ngày cập:            25/09/2008 16:59
   Phí tải về:            0 VNĐ
   Tên tệp tải về:     TaoDiaGhost.rar
 

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BÁCH KHOA HÀ NỘI

  Địa chỉ: SỐ 78 PHỐ VỌNG, PHƯỜNG PHƯƠNG MAI, QUẬN ĐỐNG ĐA HÀ NỘI
Điện thoại: 2780670
Copyright(®) 2017 - BKTECH CO., LTD
Trang tương tác và hiển thị tốt trên IE6 hoặc cao hơn. Độ phân giải tối thiểu 1024 x 768
ictgroup.vn